پرسه

                                                                             برادرم حسین،امیرحسین

تنهاییِ گام هایم

ازدحامِ خیابان را

بی تو

رنج می کشد!

/ 5 نظر / 26 بازدید
داداشی کولی

مرسی از اپ دیت ات ... فکر می کنم به تر است " گام های ام " را این گونه بنویسی که از نظر جدانویسی و نیز تکیه ی گفتاری بر گام ها و " ام " در این شعر بیش تر می شود ....

کتا

بهتری مانیا جانم؟

http://sokhanbegoo.persianblog.ir/post/41

با رفتن تو ... بی تو ... رنج هم رنج می کشد...

نازلی

با رفتن تو ... بی تو ... رنج هم رنج می کشد...

فرامرز

تنهایی شاید یه راهه. راهیه تا بی نهایت