بالا نمی رود...خالی نمی شود

بر ناسروده ها

بالا می آورم

خود را

که بالا نمی رود

از خالی خیال

از بغض و انتظار

/ 8 نظر / 16 بازدید
پوریا

خالی خیال به ز خیالی تلخ!

آیت

به روزم

آیت

می گم به روزم

آیت

ای بابا

داستان‌گو

تولدت مبارک/ تولدت مبارک/ تولدت مبارک/ تولدت مبارک/ تولدت مبارک/ تولدت مبارک/ تولدت مبارک/ تولدت مبارک/ تولدت مبارک/ تولدت مبارک/ تولدت مبارک/ تولدت مبارک/ تولدت مبارک/ تولدت مبارک/ تولدت مبارک/ تولدت مبارک/ تولدت مبارک/ تولدت مبارک/ تولدت مبارک/ تولدت مبارک/ تولدت مبارک/ تولدت مبارک/ تولدت مبارک/ تولدت مبارک/ تولدت مبارک/ تولدت مبارک/ تولدت مبارک/ تولدت مبارک/ تولدت مبارک/ تولدت مبارک/ تولدت مبارک/ تولدت مبارک/.