بی نام

سه سال کامل؟؟؟

نه، دقیق بگویم 5 روز کمتر

حالا دیگر ساعتها و سالها بی معناست

ساعتم ایستاده

گفتم که در بی زمانی ایستاده ام و خیره خیره تو را می نوشم

عقربه ها را دوتا یکی بیا....نمی شود؟؟؟!!!

من 3 سال کامل اینجا منتظر رسیدنت می مانم

نه ، دقیق بگویم

5روز کمتر!!!!

/ 4 نظر / 2 بازدید
گرفتار

عقربه ها را دوتا يکی بيا .... دوست حسود من ، بهت حسوديم شد .

مانیا

یعنی چی آقای داستانگو؟؟؟