این جا شهر امتداد است

...

امتداد برج ها تا آسمان

امتداد صف ها تا نادیدنِ چشم

در شهر شما لحظه هایم بی تو کِش می آیند

به شب بگو برسد...