هم آوا با شیطان

 دالان های بهشت را تسخیر می کنم....

********************************************************

پانوشت خبری:

داستان تاکسی سواری در پایتخت  خسرو که به اسم من فرستاده شده بود در جشنواره ی داستان کوتاه کوتاه  سرزمین مادری ما برنده ی جایزه ی اول شد.