پناه بر مادر

از هرچه جنگ و تشویش

پناه بر دریا

از ازدحام این شهر سیاه

پناه بر شیطان

از هرکه آن را دوست خاندم

***************************************************

گزارش بیست و دومین جلسه ی ادبی داستان گوووووووووووووووووووووو

دی روز یک شنبه بیست و هشت مرداد ، بیست و دومین جلسه ی ادبی داستان گو در خانه ی ما برگزار شد

حاضرین این جلسه آقایان بابک فتحی ، حنیف سلطانی، خلیل رشنوی ، مجتبا شیخ ربیع، رامین گرفتار و خانم ها: آزاده غیبی و مهرنوش سعادتی بودند

داستان های مسخ از بابک، قتل خدا ، خدا نور است و یک برجسته گی نرم از خلیل ، ساحل و رفاقت  از مهرنوش ،... از رامین ، در را باز نکن از خسرو و مردی که عاشق شخصیت های نمایش ش شد یا کنجد را نمی توان با چنگال خورد از حنیف خانده و توسط حاضرین نقد شد.

جای دوستان خوب مان مهدی سامان پور، محسن شیرآقایی، نازنین کاظمی، یاشا وکیلی، لادن ، آبنوس مصلحی ، کاوه مظاهری ، پویا گویا و محسن اشتیاقی و عضو کوچک جلسه نگین خیلی خالی بود.

علاقه مندان به شرکت در جلسات با من یا خسرو تماس بگیرند تا ایمیل دعوت به جلسات برای شان ارسال گردد.