آب را مجانی می کنیم

برق را مجانی می کنیم

لکن، این کارها را نکنیم، قول می دهیم که در روز جمهوری اسلامی اتوبوس ها را مجانی کنیم!