شیرین ترین قصه ی جهان را از چشمان تو نوشیده ام

                                چیزی بگو و جهان را به نور کلمات روشن کن