چه بی اصالت اند رنگ ها 

  ابر خاکستری

  آن جا

  در شهر سبز

  یعنی 

  بی لی لی و قاصدک

  بی پرواز بادبادک

  که گاهی شاید

  به تحفه ی رنگین کمان

  لبخندی می نشاند بر لب مان

 

  و  این جا

  در شهر سیاه

  یعنی

  نوید فردای پاک

  رویای شهر خاکستری !