برای اسحق صبوری که نیست حالا تا اعدام دیکتاتور را ببیند!

باد بر چوبه ی دار

طعم خون کسان م بر دهان

برادران م را به من بده!