من  بد بین،

من  همه چی بد برداشت کن

شما جای من بودید اگر می دیدید جلوی داشبورد راننده ، بالای فاصله ی جعبه کیلومتر شمار تا در، این وسایل هست چی برداشت می کردید؟

- یه تکه سنگ تخت کوچولو ، یه سنجاق قفلی، یه تیکه کاغذ زر ورق ،کبریت...

                                      *****************

                                             سال های سیاه

                                               در شهر سیاه

                                 چشمان م خو گرفته ی سیاه دیدن