خط ز تو بنگاشتم

ساز تو بنواختم

رفته ز من صبر و دل

وه! چه بتی ساختم

      ....

سال پیش همین روز