و مرگ

آبیِ نیم دوار

محاط بر من

در میان هیاهو

و زرد تابان

در انحنای آب ی

شور و سوزان

از همهمه دور

به ساحل دیگر

 می خوانَد

می کشانَد