درونِ خاک ،برادرانم

زمينم، لاله زار

 

********* 

 

بيرون ،حاکمان

 وطنم ، لجن زار

 

 

*************************

چهار شنبه ۶ اردی بهشت ساعت ۹:۲۱:

۱-نه تو ماجرايی ، نه من ماجرا جو...حقيقت اينه که يادم نمياد کِی آغاز شد يا اصلن چرا؟؟؟دنبال ت نگشتم اما می دونم که خواستم ت و فکر کنم حالا حالاها هم می خوام ت...ديوونه بازی هام رو زود فراموش کن!!!!

۲- دلقک ماهيه مرد، بقيه ماهی ها اما انگار نه انگار، حتا جفت ش هم...مرگ رو نمی دونند چيه يا ناراحتی رو؟؟

۳- حوصله رو کلن تخته کردم بره پی کارش....