به بهانه ی نزديک شدن سال گرد او که مانيا را ناميد

                          سخن کوچکی تقديم به روح بزرگ سيد حسن حجازی کناری 

                     ...

                                     

خانه بی تو که گرم نشود

يعنی رفتن تو

يعنی کتاب ها

صفحات باز نشده ی غمگين

چشم به راه لمس دستان ت

آن جا که خوابيدی

سنگ نا نوشته و نا خوانده که ندارد!