طغيان می کنم از تو

چون نيل از موسی

جاری می شوی در من

چون جبرئيل بر مريم

عيسی! من معجزه ی توام

مرده ای که از تو جان گرفت

کشتی به گل نشسته ی نوحم

تا چون ابراهيم، محمدِ آخرين ت را

به گلستانِ آتشِ چشمان ت ببری

************************************

شنبه ۱۰ دی ساعت ۸:۳۵

تغييرِمنفی شايد يعنی اين: ۴ سالِ پيش ،از اين که وقت اتو کردن لباس، بدون اين که بدونم يه مورچه رو آزار داده بودم حسابی غم گين شده باشم و حالا ديگِ داغِ غذا رو از عمد بگذارم رو صفِ مورچه هايی که دارند رژه می رند.

تسليم هم شايد يعنی اين: وقتی کوچيک بودم يادمه کرايه ی تاکسی به اندازه ی ۲ قرون بيشتر شد، يادمه که اين قدر مردم شلوغ کردند که دوباره همون قيمت سابق شد ،اما حالا نه صدا از کسی در مياد نه اميدی به هيچ تغيير مثبتی! هست