رسيدن از تو

رفتن از هيچ به پوچ

دور باطل

منيت مکرر می کنم:

خودم را عشق است