خط به خطم، هستِ تو              

ساختۀ دستِ تو

راوی هر قصه ای   

واژه کمربستِ تو

 

 

ده بار ضجۀ ساعت،  صدای گريۀ تو، شهابی پرنور از کنارِ دلم می گذرد...نا مطمئنم و

ناشکيبا، اما با تمام اين ها تولدت مبارک!!!