گفتی حذر کن سخنِ عشق را

...

و بر دو راهِ عقل و عشق

سنبادمردِفکر  شد

و مانیا شیدا، مجنون

می بینی  

فاصله که باشد

نام ها هم از آن سخن می گویند !!

...

 

من تنها ،وام دارِ عشقم

 

عشق او

حدیثِ گریز از عشق

یعنی حکایتِ مرگ

با من سخن از آن مگو !!!!