مردان خوش بخت دو دسته اند يا بهتر بگويم دو دسته از مردان خود را خوش بخت می دانند: آن ها که هنگام آمدن به خانه بوی غذا مستشان می کند و آنان که بوی تن همسرشان!

دسته اول: مردانی چاق و فربه که نشانی هيچ رستورانی را بعد از ازدواجشان نمی دانند، اينان هر روز از سر کار به همسرشان تلفن می زنند و می پرسند که برای شام چه آماده کرده است؟ همسران اين مردان آن قدر در آشپزخانه بوده اند که شب ها همراه خود بوی قرمه سبزی و مرغ شکم پر را به رختخواب می برند، مردانشان با سيبيل های چرب از غذا به خواب می روند و خواب مَدونا می بينند!

دسته دوم: مردانی لاغر و تکيده، همسرانشان جز خودآرايی و فريبايی هيچ نمی دانند و معتقدند مرد را تنها به يک راه می توان نگه داشت...نيمی از بودن اين مردان در خانه يا در تخت خواب است يا روی کاناپه رو به روی تلويزيون در حالی که همسرشان روی پايشان دراز کشيده و طنازی می کند...اين مردان شب ها خواب قرمه سبزی و مرغ شکم پر می بينند در حالی که بوی عطر Heavens river اتاق را پر کرده است!

زن خوش بخت وجود ندارد! اين تنها دروغی است از جانب زنان خوب به همسرشان تا مردشان از خود، راضی باشد!!

*****************************************

عشق رو نميدونم چيه اما تا بی نهايت می دونم که می خواهمت...