مادر

(چون آرش کمانگير)

کودک را

(چون تيری)

از کمان بدن  

                                زاد  و  رفت

مادر

در انحنای مادر شدنش

غروب که نه ؛ طلوع کرد!

*************************

نمی دانم وقتی خودم به روز نمی شوم

چه پافشاری ست که دارم : 

 به روز کردن این صفحه هم اسم خودم را