زنگ اول...ورزش

                     بسکتباليست خوبی خواهم شد

                                        تمرين سه گام می کنم:

                                                          تولد

                                                               عشق

                                                                       و مرگ

زنگ دوم...رياضی

                    تو بی نهايتِ آرزوهای منی

                                  همه چيز، ضربِ در تو بی نهايت می شود

                                                                          می شود تو

                     مبهمی وجود ندارد

                                   صفر هم در تو بی نهايت می شود

زنگ سوم...علوم

                معلّم می گويد: (چسبندگی نيرويی ست نگه دارنده ذرات يک جسم)

                                      مانند تو

                                                  عشق تو

                                                              که  اينچنين مرا به تو پيوند داده

زنگ چهارم...دينی

                    بهشت يعنی برق چشمانت

                                        انحنای صدايت

                   وقتی از سر راستی ، نه مستی

                                        می گويی که ميمانی با من

                                                                تا هميشه

                  بهشت يعنی 

                                       رديف دندانهايت!!!...

زنگ پنجم...فارسی

                          جريمۀ شب هايم

                          کابوس آزارهايی ست که به تو دادم

                                 هزار بار در دفترم می نويسم که:

                                          مرا به خاطر کاستی هايم ببخش...

                                                                             (بدون هيچ اشتباهی)