آرد نخودچی به همه چی معنای کودکی ميده

آرد نخودچی طعم هرچی غير کودکی رو از بين ميبره

آرد نخودچی رو تو دهنم ميريزم

و می بوسمت

می بوسمت

می بوسمت

...

آن قدر که باران بيايد

و هر دو سفر کنيم به کودکی

من ده ساله و تو ...

نـــــــــــــــــــــــــه!!!

سيلی نزن

مشت نزن

رويايم را به هم مزن

جنگ سهم کودکان نيست.