وقتی تو  با منی

                                                                                                                             گويا وجود من

                                                                                                                             سکرآفرين نگاه تورا نوش می کند

                                                                                                                                    (حميد مصدق)

به تصويرت نگاه ميکنم

عشقت برای من

سر آغاز غرور است

گويا کسی درونم فرياد می زند: " هستم "

می خواهم از تو بنويسم

که تلفن زنگ می خورد

صدای توست

بايد اينجا رو به روی من بنشينی

نه !!

کنار من

وقتی که نيستی

نفسم بالا نمی آيد

انگار هوا غليظ می شود

حجمی پر از اصوات تو‌، خنده ها

و نبودن هايت!!!