جمع ميکنند افعال را

به نشانه ی احترام

و بزرگی!

مانند:

آن (خ... ) بزرگ برای گفتگوهای مثلا مهمی به فلان جا سفر کردند...

***

من فرد ميکنم فعلمان را

تا نشان بدهم يکی هستيم

مانند:

ما طَرَفی ندارم

نه چپ

 نه راست

نه حتی ميانه!!!