خدایا

اگر هستی گوش کن

شنیده ام هنوز باور داری که جای حق نشسته ای

به من اجازه بده تو را از این اشتباه بزرگ در بیاورم