شعرم بوی عطر تـــو را می نویسد

دل تنگ

شعر به بــر

پـــر می گیرم