(خاکستری)

                    ساعت های  بيداريِ من

                                                   پشتِ اشغالِ گپ های اينترنتيِ تو

                                                                                                 تا صبح

(ـــــــ)

                  ساعت های بيداری من

                                                   کنارِ خواب های روزانه تو

                                                                                                تا غروب

(آبی)

                 ساعت های بيداری ما

                                              همراه هم آغوشی هايمان

                                                     يا گز کردن اين خيابانِ خسته از قدم های ما

                                                                                               تا شب

خاکستری:

                    ساعت های هجومِ وحشيِ لحظه ها و تصورات

                                     هر بوقی که می خورد انگار

                                        در شيپورهای سرم

                                    حديث جنگ و خطر می دمند!

ـــــــ :

                  ساعت های کش دارِ بی انتها

                  خسته از تکرارِ روزانه کار

                 چونان کارگرانِ گماشته بر ساختنِ ديوار چين!

آبی:

               ساعت های معنا

               ...

               عقربه ها را چه عجله ايست

               برای اتمام اين ماراتن؟

               کاش کسی زمان را نگاه می داشت!

               تا نرسيم به آن دقيقه ای که می گويی:

               ديرست ، بايد بروم..

               تا نرسم باز

               به خاکستری روزانه ام!!

             ***********************************

                  ۱-  ممنون ليدا به خاطر کمکت

                  ۲- من رای نمی دهم پس هستم 

                      يا بهترش:من رای نمی دهم چون فکر می کنم هستم!!!

                 ۳- تو  رای می دهی پس تو هم هستی

                      يا بازهم بهترترش:تو رای می دهی چون فکر می کنی

                       ميتونی باشی!!