در سفر

به تو فکر می کردم...به البرز سبز نگاه

بر بام آن آسمان... به گاه یاد تو آبی تر

و طلایی چشمان ت ...که می تابید

که یادم آمد

با اولین گریه

در گوش م کسی خانده:

"بزرگ تر از آن است که وصف شود"