وز وز کلمات در سرم

قار قار کلاغ ها در حیاط

خبر از آغاز جنگ،آیا نیست؟

.

.

.

الان ..در همین لحظه نیاز به خیلی چیزها دارم که نمی تونم بشمارم شون

اما یه چیزی هست که مطمئن م بهش نیاز ندارم و اون یه دوست است.