این شعر رو پارسال ٢۶ خرداد گذاشته بودم  فکر کنم دلم می خاد حالا دوباره بگذارمش

شعرم سیاه

شهرم سیاه

لعن می شوند حاکمان با لبخند

زورگیران حکم می کنند

 

در تبعید ،سیاست مردانِ با مردم

 در حبس ، آزاد فکران

رمالان اجرا می کنند