مرا به نام بخان

به آوای غریب کلماتی

که من را به بر نمی گیرند