زاده می شوم در ترانه ای مبهم

از آغاز  تا پایان این شعر

*****************************

تولد نویسنده(4)

برای تولد نویسنده(٢۵ مهر) می خاستم این شعر رو بگذارم اما دسترسی به نت نداشتم اون روز:

خسته دل و خسته تن

سوی تو شد کوی من

رو به تو بنهاده ام

واله ی تو مرد و زن