دل م برای تنهایی ت می گیرد

وقتی از لمس آفتاب می گویی

و دیگران تنها

ابرهای تیره روشن می بینند